ASME KONZULTACE

ASME KONZULTACE

Potřebujete získat ASME certifikát na výrobu kotlů, tlakových zařízení nebo potrubí? Připravíme Vás k ASME auditu a zajistíme Vám smlouvu s akreditovanou ASME agenturou!

Máme zkušenosti a aktivně se účastníme několika ASME auditů pro nejadernou a jadernou oblast během celého roku. Reflektujeme ty nejnovější poznatky od ASME Team Leadrů a začleníme je do zavádění systému ve vaši společnosti. Nevíte, co vše obnáší ASME certifikace, kolik stojí příprava a audit a jak dlouho trvá příprava? 

Připravíme vás k ASME certifikaci, cena od 100 000,- Kč bez DPH do fáze ASME před auditu! ASME audit je dvou úrovňový a vždy trvá 2 dny (celkem 4 dny) a provádějí se za účasti inspekční agentury HSB GS. Více o certifikaci naleznete v sekci služby "ASME, API a ISO certifikace". Cena za účast na předauditu a auditu je součásti detailní nabídky na vyžádání. Kontaktujte nás na info@heinrich-in.cz. 

Následující body jsou součásti zavádění systému:

 1. předáme vám vzorovou ASME příručku kvality,
 2. na základě vašeho výrobního sortimentu stanovíme rozsah ASME certifikátů,
 3. popis organizační struktury a stanovení zodpovědnosti personálu,
 4. zpracování konstrukčního návrhu a pevnostního výpočtu podle ASME konstrukčních kódů Sec. I, III, IV, VIII Div. 1, Div. 2, 
 5. zajištění správného nákupu materiálu, značení a skladování (ASME Sec. II),
 6. stanovení inspekčních činností ve výrobě a komunikace s autorizovaným inspektorem,
 7. kvalifikace svařovacích postupů a kvalifikace svářečů/operátorů podle ASME Sec. IX,
 8. zpracování NDT postupů podle ASME Sec. V a kvalifikace personálu podle SNT-TC-1A nebo ISO 9712 pokud to kód připouští,
 9. provádění tepelného zpracování v souladu s konstrukčních kódem,
 10. kontrola měřidel a kalibrace zařízení,
 11. řešení vzniklých neshod (NCR),
 12. tlaková zkouška,
 13. zajištění činnosti v souvislosti s výstavbou (Field Site),
 14. certifikace a ražení štítků,
 15. výroba demonstrační nádoby, která je předmětem ASME auditu.

Všechny výše vypsané činnosti jsou posuzované během ASME auditu a časová náročnost na přípravu záleží na vaši připravenosti a součinnosti při konzultacích. Příprava k auditu může trvat od 3 měsíců (intenzivní spolupráce s autorizovaným inspektorem na přípravách) až do 12 měsíců. Více informací naleznete přímo na www.asme.org.   

 Výhody pro držitele ASME certifikátu:

 • audit probíhá jednou za tři roky a během této doby nejsou žádné dozorové audity, tak jako je tomu zvykem v ISO systémech
 • kvalifikace personálu je značně jednodušší a nevyžaduje většinou speciální školení u externích certifikačních orgánů vyjma NDT
 • ASME předpisy jsou známy po celém světě a jsou uznávány i v mnoha dalších státech mimo USA a Kanadu
 • ASME předpisy jsou přehledné a pro výrobce jednodušší
 • ASME neustále rozšiřuje seznam schválených evropských materiálů
 • dozor ve výrobě zajišťuje většinou jeden autorizovaný inspektor, který musí splnit vysoké nároky na kvalifikace u National Boardu v USA. Tato kvalifikace je nesrovantelná s kvalifikaci notifikovaných osob podle PED předpisů
 • jednoznačně lepší postavení na trhu oproti konkurenci, která certifikát nevlastní

Konzultace jsou většinou celodenní (min. 8 hod.) až dvoudenní. Jeden den konzultací se pohybuje od 10 000,- Kč bez DPH a je prováděný autorizovaným inspektorem.


ASME PORADCE

ASME PORADCE

Poskytujeme podporu zákazníkům na paušální bázi. Máte ASME neražené zakázky a nejste držitelem ASME certifikátu?
Poradenství zahrnuje komplexní služby, které jsou spojené s výkonem autorizovaného inspektora podle ASME. Naše společnost poskytuje tyto služby pro necertifikované společnosti, pokud realizujete nebo nabízíte vašim klientům ASME / API tlakové zařízení nebo ocelové konstrukce podle AWS D1.1. Jedná se o služby poskytované na bázi měsíčního paušálního poplatku.

Co je výhodou této spolupráce? 
 • neustálý kontakt s autorizovaným inspektorem,
 • pomoc s řešením zadávací dokumentace,
 • konzultace při nákupu správných materiálů podle požadavku kódů,
 • konzultace, jak kvalifikovat svařovací postupy PQR a vystavovat WPS podle ASME Sec. IX nebo AWS D1.1
 • kontrola a konzultace NDT postupů podle ASME Sec. V,
 • kontrola ve výrobě a konzultace technologických postupů podle požadavků kódu,
 • příprava k certifikaci ASME,
 • 2 hod. konzultací měsíčně zdarma, které se přenášejí do dalších měsíců (max. počet 8 hod. se převádí do dalších období).

Měsíční paušál 5000,- Kč bez DPH, minimální doba trvání smluvního vztahu je 12 měsíců.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás a přijedeme k vám, abychom vás blíže seznámili s ASME a AWS filozofií. 

TPI ZÁKAZNICKÉ INSPEKCE

TPI ZÁKAZNICKÉ INSPEKCE

Inspekční a dozorové činnosti ve výrobě nebo výstavbě pro klienty, kteří hledají lokální inspektory kvalifikované podle ASME, NBIC, AWS, API
Hledáte lokální kvalifikované a zkušené inspektory pro dohled nad výrobou nebo výstavbou velkých investičních celků jako jsou elektrárny, spalovny, chemické závody aj.? 

Naše společnost je schopna zajistit personál, který má zkušenosti v těchto činnostech:
 • zpracovaní a posouzení dokumentace k zajištění kvality ve výrobě nebo montáži (inspekční plány),
 • příjem a skladování materiálů,
 • kontrola výroby na základě schválených výkresů pro výrobu nebo montáž,
 • kontrola pracovních a technologických postupů ve výrobě a montáži (obrábění, svařování, pájení, svařování plastů, tepelné zpracování),
 • dozorování NDT zkoušení a kontrola NDT postupů především pro RT včetně kontroly snímků, UT, MT, PT a další metody,
 • dozorování destruktivního zkoušení materiálů (zkoušky rázem v ohybu, ohybové a tahové zkoušky, drop weight test - zkouška padajícím závažím, měření tvrdosti atd.),
 • dozorování tlakových zkoušek, kalibrací zařízení,
 • kontrola nátěrů, balení, nakládání a transport,
 • kontrola finální dokumentace a certifikace zařízení nebo stavby.

Díky dlouholeté a zahraniční zkušenosti na realizaci významných zakázek především v energetice vám můžeme poskytnout výše vyjmenované činnosti jako celek nebo i na konkrétní pozice a to s maximálním nasazením a především zajištění podpory našimi pracovníky s vyšší kvalifikací nebo zkušenostmi.

Na základě požadavku nabízíme zastoupení jednotlivých pracovníků na dlouhodobých projektech. 


Služby BOZP a PO

Služby BOZP a PO

Hledáte externí odborně způsobilou osobu v oblasti BOZP a PO? Máme více než 25 letou praxí v oblastech hutního a chemického provozu, výroby v těžkém a automobilovém průmyslu a dalších.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana jsou oblasti, které jsou nedílnou a trvalou součástí moderního řízení podniku. Množství závazných právních a jiných předpisů neustále roste, představuje významnou zátěž pro zaměstnavatele a jako v jiných případech, se i BOZP a PO stále častěji realizuje formou outsourcingu, tedy externím, odborně způsobilým dodavatelem. Neznamená to samozřejmě, že se zaměstnavatel zcela zprostí svých povinností, to ze zákona ani nelze, ale výrazně se tak zvýší jistota, že tuto, velice důležitou oblast managementu, pomáhá řešit tým zkušených odborníků.

Společnost Heinrich Innovation tyto služby nabízí a zajišťuje pro mnoho menších, ale i významných subjektů, a to od jednorázových konzultací, přes periodická školení nebo zcela komplexní služby.

Protože ochrana zdraví úzce souvisí i s ochranou životního prostředí, dotýkáme se při této práci i nakládáním s odpady, prevencí závažné havárie, posuzováním rizika ekologické újmy a jinými dalšími synergickými procesy.